Ogólne Warunki Sprzedaży Bilberry sp. z o.o.


Edycja nr 3 z dnia 05.10.2020 r.

I. Definicje

Bilberry – Bilberry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.

Nabywca – osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Bilberry zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę.

Strona internetowa – strona internetowa Bilberry pod adresem www.bilberry.pl.

OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Bilberry.

Siła wyższa – zdarzenia zewnętrzne, nieuchronne, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia, w tym klęski żywiołowe (powódź, trzęsienie ziemi, wyładowania
atmosferyczne, burza o ogromnej sile, huragan, obfite opady śniegu), akty władzy, strajki, działania wojenne, rozruchy, rebelie, wojny domowe, akty piractwa, akty władzy publicznej uniemożliwiające realizację umowy dot. epidemii, pandemii w tym w szczególności lockout.

Ogólne Warunki Gwarancji – warunki gwarancji dla przedmiotu Umowy, zamieszczone na Stronie internetowej oraz przekazywane Nabywcy.

Umowa – umowa zawarta między Bilberry, a Nabywcą.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umów zawieranych pomiędzy Bilberry, a Nabywcą. OWS stosuje się w całości również do umów dostawy oraz umów o świadczenie usług, realizowanych przez Bilberry na rzecz Nabywcy.
2. Jeżeli postanowienia OWS są sprzeczne z postanowieniami Umowy, to moc nadrzędną ma tekst Umowy.
3. Całość świadczeń wykonywanych przez Bilberry podlega poniższym warunkom, które stanowią nierozłączną część wszystkich umów, pomiędzy Nabywcą, a Bilberry. Wszelkie dodatkowe lub rozbieżne ustalenia zawarte w dowolnym dokumencie wystawionym przez Nabywcę nie mają mocy wiążącej, chyba że zostaną zaakceptowane przez Bilberry w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. OWS wiążą Nabywcę od momentu:
    1. podpisania przez niego Umowy, albo
    2. złożenia przez niego pisemnego zamówienia zaakceptowanego przez Bilberry.
5. Aktualna edycja Ogólnych Warunków Sprzedaży Bilberry znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://www.Bilberry.pl/. Bilberry zastrzega, że OWS mogą ulegać zmianom, a Nabywcę obowiązuje ta edycja OWS, która jest aktualna w dniu opisanym w ust. 3 dla danej transakcji.
6. Bilberry i Nabywca dalej łącznie zwani są Stronami.


III. Zamówienia i Umowa

1. Przez Umowę Strony rozumieją:
    1. Zamówienie złożone przez Nabywcę i potwierdzone przez Bilberry,
    2. Ofertę złożoną przez Bilberry i przyjętą przez Nabywcę,
    3. Dwustronnie podpisaną umowę.
2. Zamówienia mogą być składane przez Nabywcę na piśmie, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierowanej na adres wskazany na stronie internetowej.
3. Zamówienie złożone przez Nabywcę nie wiąże Bilberry do momentu zapłaty zaliczki. Zaliczka wynosi 50% kwoty brutto (23% VAT) zamówienia.
4. Wszelkie zmiany i propozycje Nabywcy, zawarte w dokumencie zamówienia, które są odmienne od określonych w niniejszych OWS, nie wiążą Bilberry, chyba że zostały zaakceptowane i potwierdzone przez Bilberry na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Złożone Zamówienia, które nie zostaną przyjęte do realizacji, nie stanowią podstawy do żadnych roszczeń finansowych w stosunku do Bilberry. Brak odpowiedzi Bilberry na złożone przez Nabywcę zamówienie nie może zostać uznany za przyjęcie zamówienia do realizacji. Każdorazowy zakres Zamówienia określony jest w Umowie zawartej pomiędzy Stronami. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a OWS, zastosowanie znajdują zapisy Umowy.


IV. Prawa wynikające z dokumentacji

1. Informacje dotyczące produktów Bilberry, znajdujące się w dokumentach ofertowych, pismach, katalogach, broszurach i innych dokumentach, które wykorzystywane są przez Bilberry w działalności gospodarczej, jak również zamieszczone na stronie internetowej, mają charakter orientacyjny i przybliżony, za wyjątkiem przypadków, których wyraźnie określono, iż dane są kategoryczne. Rozbieżność pomiędzy danymi podanymi w publicznych materiałach, a stanem rzeczywistym jest dopuszczalna, przy czym Bilberry dokłada staranności, aby nie przekraczała ona 5 %.
2. Dokumentacja doręczana łącznie z produktem nie skutkuje przeniesieniem jakichkolwiek praw własności intelektualnej, przysługujących Bilberry, na rzecz Nabywcy.
3. Pozostałe dokumenty stanowiące część oferty pozostają własnością Bilberry i na wyraźne żądanie muszą być zwrócone, łącznie z wszystkimi ich kopiami.
4. W przypadku wykonania przez Bilberry dokumentacji technicznej, która została udostępniona Nabywcy, Nabywca zobowiązany jest należycie ją zabezpieczyć przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak również powstrzymać się od udostępniania jej jakiejkolwiek osobie trzeciej.


V. Określenie cen

1. Ceny zamieszczone w ofertach i umowach, w tym w Umowie, podawane zostają w złotych polskich, z wyjątkiem przypadków, w których Nabywca i Bilberry postanowią inaczej.
2. Podatki i inne obowiązki o charakterze publicznoprawnym, które związane są z realizacją Umowy, pokrywane są przez Nabywcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


VI. Odpowiedzialność za zdarzenia nieprzewidziane

1. Bilberry nie ponosi odpowiedzialności wobec Nabywcy za zdarzenia spowodowane działaniem lub zaniechaniem dostawców Bilberry, których udział jest niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy. W takim przypadku Bilberry poinformuje Nabywcę o braku możliwości realizacji zamówienia zgodnie z Umową lub o przesunięciu terminu realizacji zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Bilberry zwolniony jest z odpowiedzialności wobec Nabywcy, a Nabywca nie jest zobowiązany do wykonania zobowiązania finansowego na rzecz Bilberry.
2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim było to spowodowane przyczynami siły wyższej.
3. W przypadku, gdy zdarzenie powstałe wskutek siły wyższej trwa dłużej niż 14 dni, Bilberry jest uprawniony do rozwiązania umowy w całości lub odstąpienia od jej wykonania w części niewykonanej. W takim przypadku Bilberry zwolniony jest z odpowiedzialności wobec Nabywcy, a Nabywca nie jest zobowiązany do wykonania zobowiązania finansowego na rzecz Bilberry.


VII. Koszty dostaw oraz ubezpieczenie przedmiotu umowy

1. Przedmiot Umowy dostarczany jest na adres wskazany przez Nabywcę.
2. Przedmiot Umowy dostarczany jest Nabywcy za pośrednictwem spedytora, na zlecenie Bilberry lub Nabywcy, zgodnie z zapisami Umowy lub oferty. Bilberry może dostarczyć zamówienie bez udziału spedytora, natomiast koszt dostawy zostaje opłacony przez Nabywcę.
3. Koszty dostawy przedmiotu Umowy pokrywane są przez Nabywcę na podstawie kalkulacji spedycji, przedstawionej Nabywcy przez Bilberry w ofercie.
4. W przypadku, gdy Nabywca chce odebrać przedmiot Umowy z magazynu Bilberry, Nabywcy zobowiązuje się odebrać zamówienie w terminie wskazanym w Umowie. W przypadku opóźnienia odbioru przedmiotu Umowy, Bilberry jest uprawniony do naliczenia Nabywcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości przedmiotu Umowy brutto za każdy dzień opóźnienia
w odbiorze w okresie od 8 do 14 dnia opóźnienia, natomiast w okresie od 16 dnia opóźnienia do dnia odbioru – karę umowną w wysokości 1 % za każdy dzień opóźnienia. Maksymalna wysokość kary wynosi 50% wartości zamówienia.
5. Jeżeli przedmiot Umowy dostarczany jest przez przewoźnika, Nabywca zobowiązany jest zbadać przesyłkę przy przewoźniku w celu stwierdzenia, czy w czasie przewozu nie nastąpił ubytek lub uszkodzenie i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnik


VIII. Terminy dostaw

1. Termin realizacji zamówienia określany jest każdorazowo przez Bilberry w Umowie. W przypadku braku terminu realizacji, zamówienie jest wykonane przez Bilberry niezwłocznie.
2. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg w momencie potwierdzenia go przez Bilberry (odbioru zaliczki), chyba, że Bilberry wskazał inny moment rozpoczęcia biegu terminu.
3. Bilberry dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najkrótsze terminy dostaw.
4. W sytuacjach wyjątkowych Nabywca jest uprawniony do jakościowej lub ilościowej zmiany przedmiotu zamówienia, nie później, jednakże niż w terminie 7 dni od chwili jego potwierdzenia przez Bilberry. Wówczas Nabywca zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Bilberry w trybie odpowiednim do zawarcia Umowy. Jeżeli zmiana zamówienia jest możliwa pod względem technologicznym, Bilberry ustali nowy termin realizacji zamówienia oraz wskaże, jakiej wysokości koszty związane są ze zmianą przedmiotu zamówienia. Zmiana zamówienia może zostać wprowadzona po zaakceptowaniu zmian przez Bilberry.
5. Terminy realizacji zamówienia lub wykonania dostawy mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia siły wyższej.
6. W przypadku, gdy Nabywca nie odbierze przedmiotu umowy od spedytora, Bilberry jest uprawniony do ponownego przekazania przedmiotu umowy do transportu, jednakże wyłącznie na koszt i ryzyko Nabywcy, z zastrzeżeniem pkt 7.
7. W przypadku, gdy Nabywca odmówi przyjęcia przedmiotu umowy, pomimo zgodności przedmiotu umowy z Umową, Bilberry zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy oraz obciążenia Nabywcy karą umowną w wysokości odpowiadającej cenie przedmiotu umowy powiększonej o koszty transportu.


IX. Płatności

1. Faktura sprzedaży, wystawiona przez Bilberry dla Nabywcy, obejmuje w szczególności przedmiot Umowy oraz cenę przedmiotu Umowy, powiększoną o kwotę podatków
w wysokości obliczonej na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury, jak również o ewentualne koszty dostawy. Faktury VAT mogą być wystawiane bez podpisu Nabywcy.
2. Termin płatności zostaje określony w warunkach Umowy. Płatności należy dokonywać
na rachunek bankowy wskazany na dokumencie sprzedaży.
3. Bilberry może ustalić dla Nabywcy warunki płatności, zgodnie z którymi wymagana jest pełna lub częściowa płatność z góry na zasadzie zadatku lub zaliczki.
4. W przypadku braku terminowego wykonania przez Nabywcę zobowiązań finansowych wobec Bilberry, Bilberry jest uprawniony do wstrzymania realizacji zamówienia.
5. Za datę zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Bilberry.

X. Gwarancja

1. Warunki gwarancji dla przedmiotu umowy określone zostały w Ogólnych Warunkach Gwarancji.


XI. Naruszenia

1. W przypadku rażącego naruszenia przez Nabywcę postanowienia Umowy, w tym OWS, Bilberry jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od niej. Oświadczenia te wymagają formy pisemnej.
2. Jednocześnie, w razie naruszenia któregokolwiek postanowienia Umowy, Bilberry jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania od Nabywcy.
3. W przypadku odstąpienia przez Nabywcę od umowy po dniu podpisania umowy zobowiązany jest on zapłacić Bilberry karę umowną w wysokości 50% ceny.


XII. Poufność

1. Wszelkie informacje techniczne, handlowe i finansowe, które Bilberry ujawni Nabywcy,
są poufne. Nabywca jest zobowiązany do nieujawniania informacji osobom trzecim, o których mowa w niniejszym punkcie.

XIII. Postanowienia końcowe


1. W przypadku, gdy właściwy sąd orzeknie o nieważności lub nieskuteczności któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszych OWS, pozostałe postanowienia zachowują swoją skuteczność.
2. W zakresie nieuregulowanym w Umowie oraz niniejszych OWS stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.